System LSTI-A-N

Lokalny System Telefonii i Alarmowania typu LSTI-A
Przeznaczenie
System LSTI-A pozwala na realizację automatycznej łączności telefonicznej umożliwiającej szybki przepływ informacji pomiędzy załogą zakładu a dyspozytorem zakładu (po naciśnięciu przycisku DYSP lub ALARM) oraz przesyłanie informacji i poleceń pomiędzy pracownikami zakładu w czasie normalnej eksploatacji zakładu. Może być stosowany jako system łączności telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej oraz zdalnej kontroli parametrów bezpieczeństwa i produkcji w niewielkich czynnych lub likwidowanych metanowych i niemetanowych zakładach górniczych (przemysłowych), gdzie maksymalna ilość wyposażeń abonenckich nie przekracza 64 sztuk lub jako lokalny systemu łączności telefonicznej dla przewozu dołowego. Przeznaczony jest również do zakładów koksowniczych, chemicznych, petrochemicznych i innych charakteryzujących się wysokim stopniem zagrożenia wybuchowego II grupy.

Pojemność
  • dowolna w modułach po - 16 NN
  • standardowa (jednego stojaka) - do 64 NN

Zasilanie
Buforowe - 48V DC.

Wyposażenie stacyjne
  • stojak liniowy LST - wyposażony w centralę telefoniczną, zespół zasilania i przełącznicę obwodów nieiskrobezpiecznych
  • stojak zasilania buforowego ZZB - wyposażony w akumulatory bezobsługowe i siłownię telekomunikacyjną 220V AC/48V DC.

Wyposażenie peryferyjne
  • Telefony Przemysłowe typu TIG i TIG-S lub TPN i TPN-S (S - z sygnalizatorem optycznym)
  • Programowalne Sygnalizatory Rozgłoszeniowe typu PSR-I lub PSR-N.
  • Programowalne Sygnalizatory Telefony typu PST