Skip to content

Centralny Rejestr Zagrożeń

CRZ

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową
 POIR.04.01.02-00-0024/17-00

 

Tytuł: „Centralny Rejestr Zagrożeń – System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

 

CEL PROJEKTU

 

Celem projektu jest opracowanie centralnego systemu informatycznego, umożliwiającego współpracę podmiotów w celu wspólnej oceny i monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej (zgodnie z art. 4. Rozp. UE 1078/2012). System będzie bazował na wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorstwami związanymi z branżą kolejową i będzie wspierał ocenę zagrożeń i wsparcie decyzji (Decision Support System – DSS) odnośnie doboru zabezpieczeń. Wsparcie to będzie realizowane poprzez:

 

 • agregowanie informacji w ramach centralnej bazy wiedzy;
 • wypracowanie i udostępnienie mechanizmów analizy i budowania powiązań pomiędzy elementami gromadzonymi w bazie wiedzy; na ich podstawie przedsiębiorstwa będą mogły przygotowywać zestawienia (raporty) na potrzeby własnych systemów zarządzania bezpieczeństwem (ang. Safety Management Systems – SMS) i systemów zarządzania utrzymaniem (ang. Maintenance Management System – MMS);
 • wypracowanie wspólnych narzędzi do prowadzenia analiz ryzyka, zintegrowanych z bazą wiedzy a wykorzystujących powiązania między danymi (w tym wymaganiami prawnymi);
 • utworzenie grupy ekspertów oraz opracowanie dla niej funkcji wsparcia z zakresu wielokryterialnych metod analizy decyzji (Multi-Criteria Decision Analysis –MCDA), umożliwiających wspólną ocenę problemów bezpieczeństwa kolejowego. Wyniki projektu będą miały istotny wpływ na poprawę efektywności stosowania procedur SMS i MMS w transporcie kolejowym, poprawę jakości ocen i analiz zagrożeń oraz zwiększenie skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych. Osiągnięte to będzie dzięki wsparciu ze strony grupy ekspertów i wykorzystaniu bazy wiedzy udostępniającej dane z całej branży na temat zagrożeń, metod przeciwdziałania i naprawy skutków zdarzeń. Użytkownikami systemu będą firmy realizujące przewozy pasażerskie i towarowe, firmy zarządzające infrastrukturą i utrzymaniem taboru, regulatorzy rynku, zarządy firm kolejowych, osoby odpowiadające za bezpieczeństwo i użytkownicy systemów SMS i MMS.

 

PLANOWANY EFEKT:

 

 • baza wiedzy przechowująca informacje konieczne do prowadzenia analiz ryzyka uzupełniona o informacje o rzeczywistych zdarzeniach i ich skutkach, które wystąpiły w przeszłości;
 • dostęp do zanonimizowanych danych przechowywanych w bazie wiedzy dla uczestników rynku kolejowego; umożliwienie tworzenia na ich podstawie raportów i zestawień;
 • dostęp do rejestru przepisów, zawierającego aktualnie obowiązujące akty prawne, regulacje i rozporządzenia * ¥ Zaawansowany analizator ryzyka, wykorzystywany przez użytkowników systemu oraz forum ekspertów dotyczące bezpieczeństwa kolejowego;
 • forum ekspertów –ciało doradcze składające Si z reprezentantów kilku wybranych przedsiębiorstw kolejowych, mających niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa kolejowego. Umożliwienie korzystania z konsultacji i porad forum ekspertów dla użytkowników systemu. Umożliwienie wspólnego prowadzenia analizy dotyczącej bezpieczeństwa przez użytkowników systemu i forum ekspertów;
 • powiadamianie o zagrożeniach użytkowników systemu za pomocą różnych mediów, m.in. e-mail, SMS, MMS;
 • system udostępniony w chmurze.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 199 789,71 PLN, 
w tym dofinansowanie 2 662 401,98 PLN

 

W skład konsorcjum wchodzą:

 

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
 • Telvis Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o.

 

Skip to content